Get Adobe Flash player

Bài Mới

Home Kinh Sách Kinh Nhật Tụng NGHI THỨC PHÓNG SANH
User Rating: / 1
PoorBest 

 

Bắc Tạng
Viết bởi Thích Minh Thời
 

NGHI THỨC PHÓNG SANH

(Trước niệm hương khấn tên người phóng sanh muốn cầu những gì, nguyện thả sinh linh được tự do giải thoát.)

Dương chi tịnh thủy,

Biến sai tam thiên,

Tánh không bát đức lợi nhơn thiên,

Pháp giới quảng tăng diên,

Diệt tội tiêu khiên,

Hỏa diệm hóa hồng liên.

Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

CHÚ ÐẠI BI

Nam mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3 lần)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất cát lật đỏa y mông a rị da. Bà lô cát đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá na ma bà dà. Ma phạt dạt đậu. Đát điệt tha. Án a bà lô hê. Lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha Bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất Phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê. Thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá rị. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Sa ra sa ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì. Địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na. Sa bà ha. Tất đà dạ. Sa bà ha. Ma ha tất đà dạ. Sa bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ. Sa bà ha. Na ra cẩn trì. Sa bà ha. Ma ra na ra. Sa bà ha. Tất ra tăng a mục khư da. Sa bà ha. Sa bà ma ha a tất đà dạ. Sa bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ. Sa bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ. Sa bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ. Sa bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ. Sa bà ha.

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da.

Nam mô a rị da. Bà lô cát đế. Thước bàn ra dạ. Sa bà ha.

Án tất điện đô. Mạn đà ra. Bạt đà da. Sa bà ha.

Nam mô thường trụ thập phương Phật.

Nam mô thường trụ thập phương Pháp.

Nam mô thường trụ thập phương Tăng.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu ni Phật.

Nam mô Cực lạc thế giới A Di Ðà Phật.

Nam mô Ðương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật.

Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang vương Phật.

Nam mô Ðại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.

Nam mô Ðại hạnh Phổ Hiền Bồ tát.

Nam mô Ðại bi Quán Thế Âm Bồ tát.

Nam mô Ðạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ tát.

GIẢI NGHIỆP KỆ

Hữu tình chúng sanh túc nghiệp đa

Trí cổ kim sanh tạo võng la,

Hạnh ngộ thiện duyên công đức đại,

Quy y Tam bảo tội tiêu ma.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Thiên giá giá, địa giá giá

La võng biến tác Phật ca sa,

Thất Bảo Như Lai phóng sanh kệ:

Tứ đại yết đế hộ phóng tha

Phi cầm, tẩu thú quy sơn khứ,

Ngư biếc hà giải lạc thanh sa,

Nhược hữu nhứt cá bất đắc thoát,

Sơn thần thủy tướng hộ phóng tha.

Án linh cảm hồng phấn tra. (3 lần)

Phật Ngôn

Tình đa tưởng thiểu, lưu nhập hoành sanh, cố tri nhữ đẳng. Tích dĩ ám tế ngu si, bất tu chánh niệm. Kim tắc vũ mao lân giới, thụ thử liệt hình, thủy lục, phi không, chủng chủng bất nhất, hoặc đầu câu thị, hoặc nhập võng la, mạng tại đao châm, hồn phi thanh hỏa. Hạnh phùng (Tăng chúng, Thiện sĩ) tài tục nhữ thân, vạn tử đắc sanh, lai thử thắng địa. Kim thỉnh chư Thánh, đả nhữ linh thông, nhữ đương nhất tâm quy y Tam bảo.

Quy Y Tam bảo.

Nhữ đẳng (thủy, lục, không) tánh chúng sanh đầu quy y Tam bảo.

Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng.

Quy y Phật lưỡng túc tôn,

Quy y Pháp ly dục tôn,

Quy y Tăng chúng trung tôn. (3 lần)

Quy y Phật cánh, Quy y Pháp cánh, Quy y Tăng cánh. (3 lần)

Quy y Tam bảo viễn ly tam đồ khổ.

Nhữ đẳng sở tạo chư ác nghiệp,

Giai do vô thỉ tham, sân, si,

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

Nhứt thiết ngã kim giai sám hối.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ tát. (3 lần)

Xướng

Nhữ đẳng Phật tử quy y Tam bảo cập sám hối dĩ, nhữ tội chướng tiêu diệt, trí tuệ khai minh, phát Bồ đề tâm, cầu sanh Tây phương Cực Lạc thế giới, liên hoa hóa sanh, nhập bất thối địa. Hiện tiền đại chúng vị (thủy, lục không) tánh chúng sanh, nhứt tâm niệm Phật.

TÁN PHẬT

A Di Ðà Phật thân kim sắc,

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân,

Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di,

Cám mục trừng thanh tứ đại hải,

Quang trung hóa Phật vô số ức,

Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên,

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới, đại từ đại bi, A Di Ðà Phật.

Nam mô A Di Ðà Phật. (nhiều ít tùy ý)

Nam mô Đại Bi Quán thế âm Bồ tát. (3 lần)

Nam mô Ðại Thế Chí Bồ tát. (3 lần)

Nam mô Ðịa Tạng Vương Bồ tát. (3 lần)

Nam mô Thanh tịnh Ðại Hải chúng Bồ tát. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Phóng sanh công đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước giai hồi hướng,

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.

Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung,

Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhứt thiết,

Ngã đẳng dữ chúng sanh,

Giai cộng thành Phật đạo.

(Ðánh khánh 3 tiếng xướng):

Nhữ đẳng phi tiềm túc nghiệp đa,

Hạnh đắc kim triệu hội chủ gia:

Ngã kim phóng nhữ du du khứ.

Nguyện kỳ tín chủ phúc hà sa.

Nam mô Trường Thọ Vương Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

(Niệm Phật, cá rùa đem đến sông mà thả, chim đem ra sau mà thả)

We have 5232 guests and 99 members online

Đăng Nhập